15 Ekim 2017 Postpartum Kanamalar ve Malpraktis Toplantısında Konuşulanlar ve Öneriler


Sunumlarını tıklayıp İndirebilirsiniz

 1. Oturum: Postpartum Kanamalar
 Veli Mihmanlı: Postpartum kanama nedenleri, Maternal mortalite ve morbidite
Postpartum kanama maternal mortalitenin/morbiditenin önlenebilir en önemli sebebidir.
 • Mortalite sıklıkla kanama miktarının doğru tahmin edilememesi ve geç tanı konulmasına bağlıdır. Postpartum kanama miktarını hekimler genellikle olduğundan daha az tahmin etmektedir ve bu nedenle müdahalede geç kalınmaktadır.
 • Hipovolemi belirti ve bulguları; total volümün %25-35’i kaybedilince ortaya çıkmaktadır. Bu da müdahalede gecikmeye neden olabilmektedir.
 • Postpartum kanama tanısı konulduğunda kanama nedeni süratle belirlenip multidisipliner yaklaşım sergilenmelidir.
 • Türkiye’de postpartum kanama hala maternal ölümlerin en sık sebebidir. Bu yüzden doğum öncesi riskli hastaların saptanıp uygun önlemlerin alınması gereklidir.
İbrahim Kalelioğlu: Plasenta yapışma anomalileri- Prenatal tanısı
Plasenta yapışma anomalilerini ilk üçayda öngörmek mümkündür.
 • Sezaryen skar gebelikleri, invazyon anomalisi olarak devam etmektedir.
 • Yapışma anomalileri için Ultrasonografi ilk sıra tarama aracıdır, Ultrasonografide:
  • -Lakünler, “Clear zone” kaybı, Myometriyal incelme, Mesane seroza kompleksinde kesinti, Plasentanın mesaneye bombeleşmesi, Plasentanın çevre dokulara uzanımı görülebilir.
  • PPD en iyi olan mesaneye doğru bazala dik vaskülarizasyonlardır.
  • NPD en iyi olan Clear zone kaybıdır.
  • En iyi sensitivite lakünlerin görülmesidir, ama PPD düşüktür.
 • Ultrasonografi ile şüphede kalınırsa MRI ile değerlendirilmelidir. MRI obezlerde, arka duvardaki plasentalarda, invazyonun derinliğini ve yaygınlığını belirlemede faydalıdır.
Mahmut Öncül: Plasenta yapışma anomalilerinde tedavi
* Tanıyı koyup hasta tersiyer bir merkeze yönlendirilmelidir.
 • Laparotomi sırasında beklenmedik plasenta previa-akreta ile karşılaşıldığında hemodinami stabil durumda ancak olanaklar uygun değilse olanaklar hazır olana kadar uterin insizyon yapılmamalıdır, batın kapatılıp hasta tersiyer bir merkeze sevk edilmelidir. Fetusu acil doğurtmak gerekir ise plasentanın uzağından uterin insizyon yapılıarak, fetus doğurtulmalıdır; plasentaya dokunmadan uterus kapatılıp tersiyer bir merkeze sevk edilmelidir.
 • ACOG plasenta previa-akreta olgularının tersiyer merkezlerde yönetilmesini önermektedir. Sezaryen histerektomi önerilen tedavi şekli iken fertilite arzusu olan hastalarda konservatif cerrahi uygulanabilir. Konservatif cerrahi seçenekleri; plasentanın yerinde bırakılması, plasenta ile birlikte invaze myometriumun rezeksiyonu ve plasentanın çıkartılıp, sütür ve balon tamponad uygulanmasıdır. Metotreksat tedavide önerilmemektedir.
 • Konservatif cerrahi başarılı olmadıysa histerektomi kararında gecikilmemelidir.
İsmail Özdemir: Postpartum atoni- tanı ve yönetimi
* Hemodinamik stabiliteyi sağlayana kadar kritik hastalarda Aort basısı uygulanabilir.
      *Kompresyon sütürleri, plasental yatağa atılınca başarılıdır.
      *Uterin arter bağlanması, uterin devaskülarizasyon sağlayarak kanmayı durdurmada etkilidir.  

Oktay Demirkıran
: Postpartum kanamalarda hemodinami yönetimi
* Birincil hedef; Ringer laktat ve kolloid sıvılarla volüm replasmanı ve perfüzyonun bozulmasına neden olan kanamayı durdurmaktır. Serum fizyolojikin pHı 5.5’dir, bu yüzden replasmanda kullanlmamalıdır. Perfüzyonu bozulan hasatlarda hiperglisemi de geliştiği için Dextrozlu serumlardan kaçınılmalıdır.
*İkincil hedef; iskeminin önlenmesi ve infalamatuvar mediyatör salınımın azaltılmasıdır.    
 1. Oturum (Panel): Malpraktis Paneli
Hakan Hakeri: Tıbbi Onam ve önemi
*Aydınlatılmış onamı hastanın kendisi imzalamalıdır. Aydınlatılmış onamlarda hastanın durumuyla ilgili özel durumlar el yazısıyla yazılmalı ve hasta yeterince aydınlatılmalıdır.
*Acil durumlarda onam gerekli değildir.

Rıza Madazlı
: Savunmada dikkat edilecek konular; Obstetrikte
*Doğumun 1. Evresinde 30 dakikada bir, 2. Evrede 5 dakikada bir oskültasyon yapılmalıdır.
*Yapılan herşey kayıt altına alınmalı ve hasta dosyaları detaylı yazılmalıdır.

Fuat Demirkıran
: Savunmada dikkat edilecek konular; Jinekolojide
*Uygulanan tedavinin (cerrahinin) tatminkar gerekçesi olmalıdır.
*Operasyon seyri ve postoperatif yönetim iyi bir şekilde yazılmalıdır.
* Gördüğünü – Yaptığını Yaz. Yazdığını Yap.  

İbrahim Üzün: Türkiye’de bilirkişilik süreci
*Dünya Tabipleri Birliği’nin 1992 yılındaki Genel Kurulu’nda tıbbi uygulama hatalarını “hekimin tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zarar” olarak tanımlamıştır.
 • En sık yapılan hatalar, özen eksikliği, sırasıyla takip hatası, tedavi hatası ve tanı hatasıdır.
 • Kayıtların düzenli ve tam olması savunmanın da kolay olmasını sağlamaktadır.

17.10.2017
Uzm Dr Berna Aslan Çetin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TJOD İSTANBUL ŞUBESİ BİLİMSEL TOPLANTISI
Yer: HİLTON İSTANBUL BOSPHORUS
15 EKİM 2017 PAZAR
OBSTETRİK KANAMALAR ve MALPRAKTİS
Konu Başkanları:  Rıza Madazlı - Veli Mihmanlı

09:00 - 10:00 SABAH KAHVALTISI  
10:00 - 10:15 AÇILIŞ  

1. Oturum: POSTAPARTUM KANAMALAR
Oturum Başkanları:  Recep Has,  Gürkan Kıran

 
10:15 - 10:30 Postpartum kanama nedenleri, Maternal mortalite ve morbidite Veli Mihmanlı
10:30 - 10:50 Plasenta yapışma anomalileri - Prenatal Tanısı İbrahim Kalelioğlu
10:50 - 11:10 Plasenta yapışma anomalilerinde tedavi Mahmut Öncül
11:10 - 11:30 Postpartum atoni- tanı ve yönetimi İsmail Özdemir
11:30 - 11:50 Postpartum kanamalarda hemodinami yönetimi Oktay Demirkıran***
11:50 - 12:10 Tartışma  
12:10 - 12:30 Ara  

 

2. Oturum (Panel): MALPRAKTİS PANELİ
Panelistler:   Rıza Madazlı,   Hakan Hakeri*,   Fuat Demirkıran,   İbrahim Üzün**

12:30 - 12:35 Tıbbi Onam ve Önemi Hakan Hakeri
12:35 - 12:40 Hukuki süreç Hakan Hakeri
12:40 - 12:45 Savunmada dikkat edilecek konular; Obstetrikte Rıza Madazlı
12:45 - 12:50 Savunmada dikkat edilecek konular; Jinekolojide Fuat Demirkıran
12:50 - 12:55 Türkiyede bilirkişilik süreci İbrahim Üzün
12:55 - 14:00 Olgular üzerinde tartışma İbrahim Üzün
  * Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof Dr
** Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu Başkanı, Prof Dr
*** İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Prof Dr